Aktywnie dla zdrowia

Regulamin

Właściciel obiektu o nazwie „Apartamenty InnWersja” położonego w Dusznikach Zdroju przy ul. Podgórze 30 – PHU Mateusz Wolfson z siedzibą
w Dusznikach Zdroju jako Wynajmujący ustanawia niniejszy regulamin który prosimy przestrzegać, mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych przez nas usług w celu zapewnienia wszystkim Państwu jako naszym miłym Gościom (najemcom) spokoju i bezpieczeństwa podczas pobytu w naszych progach.

1
Podstawowym okresem, na który wynajmowany jest obiekt jest doba, która trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

2
W razie braku wskazania przez Gościa okresu na jaki wynajął on obiekt uznaje się, że został on wynajęty na 3 (trzy) doby. Okres ten jest również minimalnym czasem na jaki można wynająć obiekt.

 

3
1. Za zgodą upoważnionej osoby pobyt poza okres wskazany w dniu przybycia może zostać przedłużony o ile wola przedłużenia pobytu zostanie zgłoszona upoważnionej osobie do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa pierwotnie określony termin najmu obiektu i pod warunkiem, że Wynajmujący nie ma wynajętego obiektu na czas przedłużany.
2. Ceny wynajmu znajdują się na stronie www.innwersja.pl i są one jedynymi oficjalnymi, chyba że zostały ustalone indywidualnie (mail, faks).

 

4
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich osobie upoważnionej, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 

5
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości, chyba że utrata lub uszkodzenie rzeczy nastąpiły z winy Wynajmującego.

 

6
Gość jest zobowiązany zawiadomić upoważnioną osobę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

7
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 

8
1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających i zamieszkujących z nim osób.
2. W chwili dokonania rezerwacji, Gość wpłaca na wskazane konto kaucję w wysokości 1000 zł, która jest rozliczana wraz z protokołem końcowym.
3. Kaucja zwracana jest w terminie 14 dniu od opuszczenia nieruchomości na rachunek wskazany przez Gościa. Z kaucji oprócz stwierdzonych szkód (w tym kosztów dearomatyzacji będącej efektem palenia tytoniu na terenie obieku), pobiera się opłaty za usługi dodatkowe, takie jak sprzątanie na życzenie. Kaucja nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z przyjazdu. Rozliczenie za pobyt następuje poprzez wpłatę na wskazane konto całości wartości usługi na podstawie maila potwierdzającego rezerwację (najpóźniej 3 dni przed przyjazdem).

 

9
1. Każdorazowo opuszczając obiekt Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, w szczególności drzwi zewnętrznych, kranów, wyłączyć urządzenia elektryczne itp. Przy wymeldowaniu gość powinien zadbać o uprzątnięcie z apartamentu wszystkich wniesionych tam rzeczy (w tym wyniesienie butelek, wyrzucenie śmieci) oraz włożyć naczynia, z których korzystał do zmywarki.
2. Gość nie jest upoważniony do zmian parametrów ustawień jakiegokolwiek urządzenia w nieruchomości. W szczególności nie jest dopuszczalna zmiana paramterów grzewczych, ustawień Internetu itp.
3. W cenie wynajmu wliczone jest korzystanie z Internetu, parkingu oraz narciarni / bikeroomu.

 

10
Gość nie jest uprawniony do oddawania do używania obiektu osobom trzecim, nawet w przypadku gdy nie upłynął jeszcze uzgodniony okres najmu.

 

11
Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać w obiekcie od godziny 7.00 do godziny 24.00.

 

12.
W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkujących apartamenty sąsiednie.

 

13
1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w obiekcie urządzeń niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla Gości i obiektu.
2. Rozpalanie ognisk i grilla na terenie posesji może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych i przestrzegając zasad przeciwpożarowych oraz używając urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Gość wynajmując obiekt oświadcza, że zna zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i używania urządzeń znajdujących się w obiekcie. Jakiekolwiek szkody powstałe na mieniu Gościa i osobach z nim zamieszkujących związane z użytkowaniem urządzeń wyposażenia nie mogą być przedmiotem roszczenia w stosunku do Wynajmującego. Ich użytkowanie odbywa się na niebezpieczeństwo i ryzyko Gościa. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu Wynajmującego związane z takim użytkowaniem urządzeń i wyposażenia, które doprowadzi do jakiejkolwiek szkody.
3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu i podobnych używek. Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji pomieszczeń, która kosztuje 900 złotych iᅠzostanie doliczona do rachunku.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy i wykwaterowania Gościa w trybie natychmiastowym, jeżeli stwierdzi, iż zakazy określone w punktach 1 do 3 są naruszane.

 

14
Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia obiektu osobie, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin lub wyrządziła szkodę w mieniu wynajmującego lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Wynajmującego albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu i nieruchomości sąsiednich.

 

15
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w obiekcie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, wynajmujący przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu, w przypadku nie odebrania rzeczy przez Gościa, Wynajmujący ma prawo przedmioty zniszczyć lub przejąć na własność.

 

16
1. Osobami upoważnionymi do działania w imieniu wynajmującego w sprawach związanych z funkcjonowaniem obiektu są: Edyta Wolfson, numer tel. 695612695, Mateusz Wolfson numer tel. 505035416
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z używaniem obiektu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Jednakże Wynajmujący jak i Gość w pierwszej kolejności dążyć będą do polubownego rozwiązania sporu z uwzględnieniem potrzeb związanych z wypoczynkiem Gościa.

 

Wynajmujący

Edyta i Mateusz Wolfson

Pogoda Zieleniec z serwisu